دکتر هادی بهرامی احسان (استاد گروه روانشناسی دانشگاه تهران)

دکتر منصوره ابوالحسنی (دکتری رشته مشاوره، گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی)

دکتر فاطمه فیاض ( استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا س)