مدیر مسئول


دکتر هادی بهرامی احسان استاد گروه روانشناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • jqpsyut.ac.ir

سردبیر


دکتر هادی بهرامی احسان استاد گروه روانشناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • jqpsyut.ac.ir

دبیر تخصصی


دکتر منصوره ابوالحسنی دکتری رشته مشاوره، گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. ایران

 • abolhasani692gmail.com

مدیر داخلی


مهندس سعیده کلانتری دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • kalantarisaeedegmail.com
 • 09127535480

اعضای هیات تحریریه


دکتر هادی بهرامی احسان گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه تهران

روانشناسی

 • hbahramiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر باقر غباری بناب گروه روانشناسی

روانشناسی

 • bghobariut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی فتحی آشتیانی گروه روانشناسی

روانشناسی

 • afa1337gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مسعود آذربایجانی گروه روانشناسی

روانشناسی

 • mazarbayejanirihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مسعود جان بزرگی گروه روانشناسی

روانشناسی

 • janborihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس پسندیده کروه روانشناسی

روانشناسی

 • pasandideriqh.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی زارع بهرام آبادی کروه روانشناسی

روانشناسی

 • zaresamt.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرامرز سهرابی گروه روانشناسی

روانشناسی

 • asmar567yahoo.com