نشریه علمی روان شناسی قرآن بنیان از تابستان  1400به موجب ماده ۱۳ قانون مطبوعات مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت ۸۸۳۷۶ وابسته به هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران با همکاری و حمایت علمی استادان دانشگاه‌های الزهراء، تهران، ... راه‌اندازی و منتشر گردید. و در حال حاضر با توجه به محور روان شناسی و علوم تربیتی بر مبنای متون قرآنی و اسلامی مورد تأکید در عنوان نشریه منتشر می‌گردد.